RNDr. Jaroslav Kotík nabízí projekční a poradenské služby zjm. v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Dosažené vzdělání

Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Ochrana přírodního prostředí. Státní závěrečné zkoušky z ochrany přírodního prostředí, ekologie, geologie a hydrologie, státní rigorózní zkouška v oboru Ochrana přírodního prostředí.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, Postgraduální studium oboru Geografické informační systémy

Další kvalifikace a praxe

Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky MV ČR č. 345/2000 Sb. pro výkon činnosti na úseku územního plánování

30 roků praxe v projekční činnosti, státní správě a samosprávě v oblastech ochrana přírody a krajiny, územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, architektura, geografické informační systémy.

Při zpracování komplexních zakázek spolupracuji s urbanisty a specialisty v oborech doprava,vodní hospodářství, energetika, spoje, hluk, ovzduší, informační technologie apod., z kterých sestavuji tým pro řešení konkrétní zakázky.