Územně_analytické_podklady

Územně analytické podklady obcí ORP – Frýdlant nad Ostravicí

Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

ÚAP jsou zpracovány pro celé správní území obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí. Území je tvořeno obcemi Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry.

ÚAP jsou pořizovány podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a podle prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady se skládají z textové a grafické části.
A. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Textová část – Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
Výkres č. 1 - Limity využití území
Výkres č. 2 - Hodnoty území
Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území
B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Textová část – Rozbor udržitelného rozvoje území
Karty obcí
Výkres č. 4 - Problémový výkres

Informace:
Mgr. Jakub Jiroušek
Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad
Náměstí 3,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
jjirousek@frydlantno.cz
tel. 558 604 137
© 2020 Jaroslav Kotík · http://www.kotik.eu ·