Územně_analytické_podklady

Územně analytické podklady obcí ORP – Frýdlant nad Ostravicí

Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

ÚAP jsou zpracovány pro celé správní území obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí. Území je tvořeno obcemi Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry.

Územně analytické podklady se skládají z textové a grafické části.
A. TEXTOVÁ ČÁST
A.1 Průvodní zpráva
B. GRAFICKÁ ČÁST
Výkres č. 1 - Limity využití území
Výkres č. 2 - Hodnoty území
Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území
Výkres č. 4 - Problémový výkres

Územně analytické podklady jsou pořizovány podle   zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a podle prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady ORP Frýdlant nad Ostravicí byly pořízeny ke dni 31. 12. 2008 a byly spolufinancovány ze strukturálních fondů EU – IOP. Celkové náklady na pořízení ÚAP byly vyčísleny na 810.000 Kč, dotace z fondů EU – IOP činila 688.500 Kč, ze státního rozpočtu bylo uhrazeno 121.500 Kč.

ÚAP jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumu území, každé 2 roky se pořizuje jejich úplná aktualizace. První úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Frýdlant nad Ostravicí byla pořízena ke dni 29. 12. 2010. Druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů byla pořízena ke dni 18. 12. 2012. Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů byla pořízena ke dni 28. 11. 2014. Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů byla pořízena ke dni 29. 12. 2016.

Informace:
Mgr. Jakub Jiroušek
Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad
Náměstí 3,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
jjirousek@frydlantno.cz
tel. 558 604 137
© 2016 Jaroslav Kotík · http://www.kotik.eu ·