Ochrana přírody a krajiny

  • hodnocení vlivů na krajinný ráz
  • mapování krajiny – vymezení krajinných struktur vhodných k registraci jako významný krajinný prvek (VKP)
  • vymezení VKP údolní niva
  • vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability
  • tvorba účelových map s tématikou ochrany přírody a krajiny